درخواست بلیزر

اقساطی باشه طی دوسه ماه پرداخت میکنم ازاینکه چند ماه ر